Læs om børnehaven's

Vedtægter

§ 1
Institutionens navn er Vores Børnehave, og institutionens hjemsted er Bornholms Regionskommune.


§ 2
Institutionens formål er at drive en børnehave, der bygges op om hele familien. Trivsel er et af nøgleordene. Fro og glad, pædagogik og dejlig mad. Kosten er en del af pædagogikken.

§ 3
Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en pædagogisk leder, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den pædagogiske og daglige, administrative ledelse og drift af institutionen.

§ 4
Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 7 medlemmer som vælges på følgende måde:

Mindst 3 medlemmer vælges af og blandt forældrene til indskrevne børn i Vores Børnehave.

Et eller flere medlemmer kan af bestyrelsen vælges udenfor forældregruppen.

Derudover vælges 2 suppleanter

§ 5
Bestyrelsen vælges på det første forældremøde hvert år og skal være foretaget inden 1. kvartal slutter.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen med 2 hvert år. Suppleanterne vælges ligeledes for 2 år, 1 hvert år.

§ 6
Bestyrelsen konstituerer sig på første møde derefter med en formand og en næstformand og en sekretær, som godt kan være næstformanden.

Den pædagogiske leder deltager i møderne uden stemmeret.

§ 7
Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, dog mindst 4 gange om året.

Formanden sørger for udsendelse af dagsorden. Dagsordenen deles i en åben og en lukket del, således at personsager og beslutninger om kontrakter o.l. behandles på et lukket møde.

§ 8
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes, med mindre andet er bestemt i vedtægter eller forretningsorden, ved almindeligt flertal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen fører beslutningsprotokol som senest 14 dage efter mødet i kopi udleveres til medlemmerne og godkendes på det efterfølgende møde.

Kopi af den åbne del af møderne kan fremvises for forældrene evt. ved opslag i institutionen.

Bestyrelsesmedlemmerne og andre deltagere i bestyrelsesmøderne er underlagt tavshedspligt vedr. personsager, som fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er trådt ud af bestyrelsen.

§ 9
Bestyrelsen har ansvar for, at Vores Børnehaves administrative og økonomiske anliggender varetages i overensstemmelse med de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

§ 10
Bestyrelsen ansætter den pædagogiske leder og øvrigt personale. Ved ansættelse af øvrigt fast personale nedsættes et ansættelsesudvalg af bestyrelsen i samråd med den pædagogiske leder.

Afskedigelse kan alene foretages af bestyrelsen.

Bestyrelsen udarbejder i samråd med lederen arbejdsbeskrivelse for lederen.

Lederen skal på et bestyrelsesmøde i januar det efterfølgende år fremlægge en årsberetning med resultatopgørelse for året der gik.

Lederen forelægger på samme møde et forslag til handle- og virksomhedsplan for det kommende år.

§ 11
Institutionens regnskab følger kalenderåret.

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget og føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts- anlægs- og etableringsomkostninger samt formuebevægelser.

Det af bestyrelsen godkendte regnskab fremlægges inden den 1. marts det følgende år.

Regnskabet skal revideres af en af bestyrelsen valgt regnskabskyndig person.

Det af bestyrelsen og revisoren godkendte og underskrevne regnskab fremsendes til kommunen til orientering.

§ 12
Beslutninger vedrørende fast ejendom, lejeforhold eller ved optagelse af lån træffes af bestyrelsen i enstemmighed.

§ 13
Et eventuelt overskud af institutionens drift kan ikke udbetales, idet et sådant overskud alene tilfalder institutionen. Hvad der ikke umiddelbart medgår til istandsættelse, forbedring og nyanskaffelser efter bestyrelsens skøn, kan af bestyrelsen hensættes til fremtidig brug ved udvidelser m.v.

§ 14
Institutionen hæfter alene med dens formue. Ingen har noget personligt ansvar for institutionens forpligtelser.

§ 15
I tilfælde af institutionens ophør skal en eventuel likvid formue anvendes til et almennyttigt/velgørende socialt formål godkendt af bestyrelsen.

§ 16
Ændringer i disse vedtægter kan ske med flertal i bestyrelsen og ved flertal ved efterfølgende forelæggelse for et forældremøde med mindst 14 dages varsel.

§ 17
Beslutning om opløsning af institutionen kan ske ved flertalsafgørelse på to på hinanden følgende forældremøder med mindst 14 dages varsel og med mindst 14 dage mellem møderne.

Vedtægterne er første gang udarbejdet og godkendt den 13. dec. 2006.

Tiltrådt af bestyrelsen:
Peter Bræstrup
Nina Kragskov
Gitte Pedersen

Back To Top
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

First Birthday Party

Lorem ipsum dolor sit amet, cu dicant admodum vim. Id dicam evertitur pri, duis commodo ornatus eos no.